zabezpieczanie imprez

Impreza masowa wymogi

zabezpieczanie imprez, imprezy masowe

W 2018 roku odbyły się w Polsce 7 822  imprezy masowe, z czego 210 zostało zakwalifikowanych jako imprezy o podwyższonym ryzyku (raport Komendy Głównej Policji). Aż 53% stanowiły wydarzenia rozrywkowe i artystyczne, a 34% to wydarzenia sportowe. Liczba osób, które odniosły obrażenia podczas w/w imprez spadła w porównaniu z 2017 rokiem (16 osób w 2018 r., 41 w 2017r.). 

Jednak statystyki sporządzane są po zakończeniu kwartału czy roku, a imprezy odbywają się praktycznie cały czas. Podczas każdej z nich może zdarzyć się nieprzewidziana sytuacja, w której natychmiastowa pomoc ratowników może uratować zdrowie i życie. Wówczas oczekiwanie na przyjazd karetki z najbliższej stacji i przedostanie się ratowników na miejsce zdarzenia może trwać zdecydowanie zbyt długo. Dlatego nasz zespół zabezpiecza imprezy niezależnie od ilości uczestników i skali wydarzenia. 

Impreza masowa – wymagania

Aby poznać wymagania, jakim podlega impreza masowa wg polskiego prawa, stawiane przed organizatorami w związku z zabezpieczeniem imprezy masowej, poniżej poruszamy kilka z najistotniejszych kwestii. 

  • Organizator imprezy jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej liczby członków służb informacyjnych i porządkowych w stosunku do liczby uczestników i miejsca organizacji imprezy. Należy wziąć także pod uwagę zagrożenia dla porządku publicznego, jakie mogą wystąpić podczas imprezy. 
  • Wg polskiego prawa, o imprezie masowej mówimy, jeśli liczba uczestników przekracza: 300 osób w obiekcie zamkniętym np. hala sportowa, 1000 osób na terenie otwartym.
  • W przypadku imprezy masowej z udziałem ponad 10 000 uczestników, organizator zobowiązany jest do wyznaczenia koordynatora medycznego imprezy. Koordynatorem medycznym może zostać osoba, która spełnia szereg wymagań (lekarz, pielęgniarka, ratownik z min. 5-letnim doświadczeniem). 
  • Wyższe wymagania odnośnie zabezpieczenia medycznego imprez odnoszą się do imprez o podwyższonym ryzyku oraz meczów piłki nożnej (ilość wymaganych zespołów medycznych oraz obsługi ustala się również na podstawie przewidywanej liczby uczestników).
  • Pamiętajmy, że przez pojęcie zabezpieczenia imprezy masowej należy przez to rozumieć całość skoordynowanych działań podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z imprezą masową. 
  • Bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje spełnienie przez organizatora szeregu wymogów w zakresie:

1) zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie;

2) ochrony porządku publicznego;

3) zabezpieczenia pod względem medycznym;

4) zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

Szczegółowe wymagania opisuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz.U. 2012 poz. 181) oraz Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.09.62.504 z późn. zm.). 


Jesteś organizatorem imprezy masowej – zgłoś się do nas: Kontakt